Noter

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Selskapet inngår i konsernet Hermes Holding AS. Konsernregnskapet utarbeides av morselskapet i henhold til unntaksreglene i Regnskapslovens §3-7.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leverings- eller salgstidspunktet. For ytterligere informasjon se avsnitt vedrørende varer. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

Disse driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.

Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Aksjer i datterselskap

Datterselskap er selskap der morselskapet har kontroll, og dermed bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen. Oversikt over selskap som er datterselskap er angitt i nummerert note til regnskapet.

Aksjer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når morselskapet tilfører datterselskapet økt egenkapital ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag fra morselskapet til datterselskapet. Mottatt utbytte og konsernbidrag resultatføres i utgangspunktet som inntekt, men bare i den grad mottatt utbytte og konsernbidrag ikke i vesentlig grad overstiger vår andel av opptjent egenkapital i selskapet i vår eiertid. Mottatt utbytte som etter denne vurderingen ikke blir inntektsført, vil føres som en reduksjon av anskaffelseskost. Morselskapet regnskapsfører utbytte og konsernbidrag det samme året som datterselskapet avsetter beløpet.

Andre anleggsaksjer og andeler

Aksjene vurderes til laveste verdi av historisk kostpris og antatt salgsverdi.

Vedlikehold/påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde driftsmiddelets kvalitetsnivå, kostnadsføres når de utbedres. Utgifter som påløper for å bringe driftsmiddelet tilbake til standarden ved vårt kjøp av driftsmiddelet (tatt hensyn til teknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving ut over standarden ved opprinnelig kjøp, tillegges kostpris og balanseføres.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp).

Når det gjelder usolgt hvitfisk om bord og på fryselager per 31.12., er dette vurdert til netto oppnådd salgspris ved realisering før regnskapsavleggelse.

Bruk av netto salgspriser på denne beholdningen av fangst er gjort for å få fram et mest mulig rettvisende bilde av resultatet av fisket i kalenderåret. Fangsten av fisken er den kritiske hendelsen i vår virksomhet.

Det er også foretatt et lottoppgjør for 2019 ut fra denne verdien.

Fellesutgifter

I posten fellesutgifter inngår det som innen selskapets virksomhet etter tariff anses som felleskostnad/ fellesutgift, som lott og hyre til stuert, reisekostnader ved mannskapsbytte, lossing, emballasje og pakkeforsikring.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt, som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger

Ledelsen må fastsette estimater og ta forutsetninger om framtiden som påvirker både hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapportere beløp for eiendeler, forpliktelser, betingede forpliktelser i balansen, samt inntekter og kostnader for regnskapsåret.

Estimater og underliggende forutsetninger gjennomgås og vurderes løpende, og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. De endelige resultatene kan avvike fra disse estimatene. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i perioden estimatene endres.

Endring av sammenligningstall

Fordring knyttet til selskapets skattefunnprosjekt var i 2018 presentert i balansen som annen kortsiktig fordring. I 2019 er sammenligningstallene omarbeidet slik at fordringen fremkommer som en reduksjon av betalbar skatt. Se note 8.

NOTE 2 – salgsinntekt
Spesifikasjon av salg fordelt på virksomhetsområder 2019 2018
Salg av fisk (*) 182 415 115 163 136 313
Salg av tjenester og annet (herunder FDIR og HI) 1 323 987 4 272 480
Salgsinntekt nærbutikken 3 943 323 406 929
Salg til konsernselskaper 1 196 377 3 271 808
Andre driftsinntekter 665 846 4 278 764
TOTALT (*) 189 544 648 175 366 294

All omsetning har foregått i Norge i 2018 og 2019.
(*) Brutto før fratrekk av avgifter i tilknytning til salg av fisk.

Driftsinntekter 2019 2018
Salg av fisk, tjenester og annet 189 544 648 175 366 294
Avgifter ved salg av fisk innenlands og ved eksport (7 897 604) (7 861 807)
TOTALT 181 647 044 167 504 487

Utover fiske på tildelte kvoter inngår fartøyet i Havforskningsinstituttets referanseflåte. Dette er et
betalt engasjement og inngår i andre driftsinntekter i resultatoppstillingen for både 2018 og 2019.

Note 3 – Lott, lønnskostnader og andre ytelser

Selskapet har hatt 54 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjoner av lønnskostnader 2019 2018
Lott og lønn 59 095 568 51 594 858
Arbeidsgiveravgift 495 441 442 128
Pensjonskostnader 859 335 646 883
Andre lønnsrelaterte ytelser 493 870 261 596
TOTALT 60 944 214 52 945 464
Ytelser til ledende personer og revisor Lønn Pensjonskostnad Bonus/­annet(*) Sum
Daglig leder 3 007 885 187 500 26 522 3 221 907
Styremedlemmer 354 712 0 0 354 712
Revisjonshonorarer, som består av:
Revisjon 170 000
Attestasjonsoppgaver 25 500
Andre tjenester 138 623
Samlet honorar til revisor ekskl. mva 334 123

(*) Naturalytelser, personalforsikring og elektronisk kommunikasjon.

Pensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jf. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Daglig leder er omfattet av ordningen og dennes andel av pensjonsytelsene framkommer ovenfor.

Pensjonsordningen er en innskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende.

NOTE 4 – VARIGE DRIFTSMIDLER
Avskrivningstablå Konsesjoner
og strukturkvoter
Tomter, bygninger og annen fast eiendom Skip Driftsløsøre,
inventar,verktøy,
kontormaskiner
Sum
Anskaffelseskost per 01.01. 414 646 436 959 075 105 277 414 14 678 011 535 560 937
+ Tilgang 0 0 364 630 4 783 817 5 148 447
Anskaffelseskost per 31.12. 414 646 436 959 075 105 642 045 19 461 828 540 709 384
Akk. av/nedskrivning per 01.01. 46 708 817 10 076 72 626 555 8 942 122 128 287 570
+ Ordinære avskrivninger 8 280 347 60 454 5 286 083 3 518 457 17 145 341
Akk. av/nedskrivning per 31.12.  54 989 164 70 529 77 912 638 12 460 579 145 432 910
           
Balanseført verdi per 31.12.  359 657 272 888 546 27 729 407 7 001 249 395 276 473
Prosentsats for ord. avskrivning 4-6 5-20 5-33 10-100
NOTE 5 – KONSESJONER OG STRUKTURKVOTER

Selskapet har en grunnkvote som er evigvarende. Denne er bokført til en verdi på 252 000 000 kroner. Øvrige kvoter, strukturkvotene som har en varighet på 16, 20 og 25 år, står for resten av totalverdien på fiskerettighetene. Selskapet har også konsesjon for rekefiske, men denne rettigheten er ikke balanseført med noen verdi.

NOTE 6 – Transaksjoner med nærstående, fordringer og gjeld

Det er inngått leieavtale på forretningsmessige vilkår mellom selskapet som leietaker og Jan Arne Lerbukt (indirekte aksjonær) som utleier av selskapets driftsbase.

Leieavtalen gjelder første etasje i driftsbygning i Sør-Tverrfjord, Loppa kommune, Finnmark, med tillegg av bruksrett til kaikraner og fendret kai.

Leieavtalen er inngått på en kontraktsmal som er vanlig for leie av lokaler. Leien er fastsatt til 300 000 kroner per år med en gjensidig skriftlig oppsigelsestid på seks måneder. Leiekostnadene inngår i regnskapslinjen andre driftskostnader.

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

Fordringer 2019 2018
Kundefordringer 1 792 686 0
Andre kortsiktige fordringer 1 050 3 612 960
Andre langsiktige fordringer (*) 0 3 600 000
Sum fordringer 1 793 736 7 212 960
Gjeld 2019 2018
Leverandørgjeld 3 175 0
Årets avsatte konsernbidrag 5 114 320 3 944 840
Årets avsatte utbytte 10 000 000 17 000 000
Annen kortsiktig gjeld 10 173 327 3 715 555
Sum gjeld 25 290 822 24 660 395

(*) Langsiktig lån til foretak i samme konsern forfaller i sin helhet senere enn ett år.

NOTE 7 – MIDLERTIDIGE FORSKJELLER OG GRUNNLAGENE FOR UTSATT SKATT/UTSATT SKATTEFORDEL PER 31.12.

Utsatt skatt/ skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidig skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

2019 2018
 + Driftsmidler -60 605 615 -69 134 675
+ Gevinst- og tapskonto 67 601 038 84 501 298
+ Andre forskjeller som påvirker betalbar skatt 9 986 729 2 467 812
– Utestående fordringer -1 500 000
+ Neg. midl. forskj. som ikke utlignes 1 500 000
Sum positive skatteøkende forskjeller  77 587 766 86 969 110
Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel 16 982 151 17 834 435
Balanseført utsatt skatt  3 736 073 3 923 575
NOTE 8 – SKATTEKOSTNAD PÅ ÅRETS RESULTAT
Spesifikasjon av årets skattekostnad 2019
Beregnet skatt av årets resultat 7 569 352
= Sum betalbar skatt 7 569 352
+ Endring i utsatt skatt -187 502
 = Ordinær skattekostnad 7 381 850
Betalbar skatt i balansen består av
Beregnet skatt av årets resultat 7 569 352
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag -1 125 150
Tilgode tilskudd fra skattefunnsordningen 535 683
= Betalbar skatt i balansen 5 908 519
Note 9 – Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt
Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt Grunnlag Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet 7 381 850
Resultat før skattekostnad 34 498 477 7 589 665
Differanse -207 815
Differansen består av:
Permanente forskjeller -944 616 -207 815
Differanse US grunnlag mot US/USF i fjor 178 345
Effekt på utsatt skatt per 31.12. pga. endring i skattesats -178 345
Sum -207 815
NOTE 10 – EGENKAPITAL
Aksjekapital/
selskapskapital
Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital
Per 01.01. 2 115 400 15 003 542 9 877 285 26 996 228
+ Fra årets resultat 13 127 457 13 127 457
Per 31.12. 2 115 400 15 003 542 23 004 743 40 123 685
NOTE 11 – GJELD, PANT OG GARANTIER MV.
 Pantesikret gjeld 2019 2018
Revolverende trekkfasilitet 344 750 000 359 500 000
Sum gjeld sikret med pant 344 750 000 359 500 000

Selskapet har langsiktig gjeld i form av en revolverende trekkfasilitet, også kalt rammelån. Dvs. at rammen reduseres med et gitt beløp hvert år. Tilgjengelig ramme var benyttet fullt ut ved balansedagen. Dette betyr at tilgjengelig, ikke opptrukket kreditt på dette tidspunktet var kr 0.

Den delen av langsiktig gjeld som forfaller til betaling innen fem år er 344 750 000 kroner.

Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier) Pant Balanseført
Fiskeredskaper 5 000 000 924 559
Driftstilbehør 5 000 000 5 944 189
Varelager 10 000 000 15 146 703
Kundefordringer 10 000 000 500 045
Sum pantsatte eiendeler  30 000 000 22 515 496

Tinglyst pant i fartøyet M/Tr «Hermes» er 450 000 000 kroner. I tillegg kommer frivillig pant slik som opplistet ovenfor.

Selskapet er innvilget en kassekreditt på 15 000 000 kroner. Denne er ubenyttet per 31.12.2019.

NOTE 12 – ANDRE FORDRINGER
Langsiktig 2019 2018
Periodisert klassing 4 363 577 1 188 002
Periodisert vedlikehold 5 623 152 1 279 810
Sum langsiktig 9 986 729 2 467 812
Kortsiktig 2019 2018
Forskuddsbetalt forsikring 198 384 133 904
Forskuddsbetalte kostnader 424 302 148 514
Andre kortsiktige fordringer 129 658 0
Periodisering erstatning forsikring 265 000 272 151
Krav på refusjon mineraloljeavgift 1 849 767 0
Sum kortsiktig 2 867 111 554 569

Selskapet foretar hovedklassing av skip/ maskiner hvert femte år, noe som ble gjennomført i 2019. Denne kostnaden er periodisert og balanseført, og kostnadsføres så over de fem år klassingen gjelder for.

Løpende vedlikehold som er forventet å ha en viss varighet blir også periodisert og balanseført, og kostnadsføres så over enten tre eller fem år.

NOTE 13 – VARER
Per beholdningstype 2019 2018
Beholdning fisk 10 600 000 0
Beholdning bunkers 1 073 353 1 648 745
Beholdning proviant 91 329 100 000
Beholdning bruk, “deler” 1 916 916 575 351
Beholdning reservedeler fabrikk 924 484 1 044 204
Beholdninger butikk og drivstoff 540 620 590 916
Totalt  15 146 703 3 959 216

Beholdning fisk i fjor besto av usolgt fisk om bord og på fryselager, der det meste ble solgt umiddelbart etter årsskiftet.

NOTE 14 – BUNDNE MIDLER

Skattetrekkinnskudd utgjør kr 1 904 689 per 31.12. i 2019 mot kr 1 556 656 per 31.12. året før.

NOTE 15 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRER

Selskapet har 21 154 aksjer hver pålydende kr 100. Samlet aksjekapital utgjør kr 2 115 400.

Selskapets aksjonærer per 31.12.

Navn Aksjer Sum aksjer Eierandel
Hermes Holding AS 21 154 21 154 100 % (*)
Sum 21 154 21 154 100 %

(*) 55 % eiet av Jan Roger Lerbukt, daglig leder.

Note 16 – Annen kortsiktig gjeld
Spesifikasjon 2019 2018
Lønnskostnader 16 241 405 12 859 891
Påløpt kostnad 492 524 573 766
Avsetning for forpliktelser 0 0
Forskuddsbetalte avgifter 77 026 45 940
Sum 16 810 955 13 479 598
Note 17 – Offentlige tilskudd / skattefunn

Selskapet har fått godkjent et prosjekt i SkatteFUNN-ordningen, og tilskuddet for 2019 er beregnet til 535 683 kroner. Tilskuddet er ført som reduksjon av andre driftskostnader og som reduksjon av betalbar skatt i balansen.

Hermes AS har også mottatt to skattefrie investeringstilskudd fra Merkur-programmet på til sammen kr 475 000 i forbindelse med kjøp av nærbutikken i Sør-Tverrfjord. Tilskuddet inngår som en kostnadsreduksjon i regnskapslinjen andre driftskostnader.