Årsberetning

Virksomhetens art

Hermes AS sin hovedvirksomhet er å drive trålfiske etter hvitfisk og reker. Selskapet har forretningsadresse i Loppa kommune, mens virksomheten drives om bord i frysetråleren M/Tr «Hermes». Administrasjonen har kontorsted i Kystens Hus i Tromsø kommune.

Virksomheten har i 2019 hovedsakelig vært konsentrert om eie og drift av frysetråleren «Hermes», og fartøyet har deltatt i det fiskeri selskapet har konsesjon for å drive.

Utover fiske på tildelte kvoter, har fartøyet vært en del av Havforskningsinstituttets referanseflåte, som blant annet innebærer biologisk prøvetaking fra fangstene.

Formål

Selskapets formål er fiske og fangst, produksjon av sjømat og annen maritim tilknyttet virksomhet. Selskapet kan eie og drifte fast eiendom, samt levere administrative tjenester til konsernselskaper.

Fortsatt drift

Styret og daglig leder legger forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Konsern

Hermes AS inngår i konsernet Hermes Holding AS, med dette som morselskap. Angelia AS, Hermes II AS, Loppa Eiendom AS, Ocean 360 AS og Sør-Tverrfjord Handel AS er søsterselskap. Konsernregnskapet utarbeides av morselskapet og kan fås utlevert ved henvendelse til selskapet.

Styret

Ved ordinær generalforsamling i morselskapet Hermes Holding AS avholdt i 2019 ble det besluttet å etablere et nytt konsernstyre som i praksis skal behandle og vedta saker som også gjelder datterselskapene.

I datterselskapene ble det tilsvarende etablert enestyrer med instruks fra styret i Hermes Holding AS. Daglig leder i morselskapet Hermes Holding AS velges som styreleder i datterselskapene.

Rettvisende oversikt, utvikling og resultat

Forhold som påvirker sammenlignbare tall

Selskapets driftsinntekter og driftskostnader viser relativt store endringer fra 2018, noe som i stor grad skyldes at selskapet det året ikke hadde et fullt driftsår med fartøy.

Fangstvolum

Fangstvolumet i 2019 var 6 728 tonn produktvekt, mot 8 106 tonn i 2018. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere fangstinnsats i fisket etter sei i Nordsjøen sør for 62. breddegrad.

Prisutvikling

Utviklingen i veid snittpris for alle leverte produkter viser en markant økning på 7,16 kroner per kilo fra 2018 til 2019. Prisene på alle arter, unntatt uer, gikk opp fra 2018 til 2019.

Fangstvolum produktvekt i tonn 2019 mot 2018

Volum 2019 2018
Torsk 2 574 2 856
Hyse 1 045 820
Sei 1 602 3 603
Reker 0 0
Blåkveite 666 84
Uer 121 70
Snabeluer 647 521
Annen fisk 73 152
Totalt volum 6 728 8 106

Veide snittpriser 2019 mot 2018

Volum 2019 2018
Torsk 37,19 33,09
Hyse 26,70 23,96
Sei 12,83 10,17
Reker 20,00 0,00
Blåkveite 45,14 44,71
Uer 8,93 9,79
Snabeluer 10,32 9,29
Annen fisk 17,47 17,82
Snittpris all fangst 27,24 20,08

Kunder

Selskapets tre største kunder representerte til sammen 88 % av fangstverdien og 85 % av fangstvolumet i 2019.

Scanfish Norway AS har vært selskapets største og viktigste kunde gjennom mange år. De fungerer også som innkjøper for sluttkunden Espersen AS i Danmark, som er Europas største hvitfiskprodusent. Samarbeidet med disse to aktørene startet i 2008, og har vært drivende for utviklingen av Hermes AS og vårt fokus på bærekraftig fiske.

Scanfish/Espersen kjøper i dag hovedsakelig torsk og hyse. Deres andel av den totale verdien har økt gjennom 2019 og utgjorde for disse artene hhv. 75 % og 99 % av den omsatte verdien.

Selskapet har eksporttillatelse, men den ble ikke benyttet i 2019.

Driftskostnader

De totale driftskostnadene gikk opp fra 2018 til 2019. Fellesutgiftene er omtrent på samme nivå som i 2018.

Lønnskostnadene økte med 7 998 750 kroner. Dette skyldes i hovedsak økte lott- og hyreutbetalinger til mannskap på 5 248 088 koner grunnet økte fangstinntekter. Videre økte antall ansatte og det generelle lønnsnivå i administrasjonen, samt at lønn for et helt driftsår ved nærbutikken i Sør-Tverrfjord tilkom. Dette utgjorde til sammen 2 361 420 kroner.

Bunkersprisen på verdensmarkedet økte i 2019, og den totale snittprisen på innkjøpt bunkers gikk opp fra 4,68 kroner i 2018 til 4,81 kroner i 2019. I tillegg steg både mineraloljeavgiften og NOx-avgiften i 2019.

De direkte utgiftsførte vedlikeholdskostnadene er mer enn doblet sammenlignet med 2018 og endte på 10 889 392 kroner mot 5 073 158 kroner i 2018. Fartøyet har i beretningsåret hatt et større verkstedopphold samtidig som det har vært flere havarier på enkeltkomponenter som til sammen fører til de økte vedlikeholdskostnadene.

Selskapet har balanseført periodisk vedlikehold og klassing etter verkstedopphold sommeren 2019. Kostnadene knyttet til tidligere utført periodisk vedlikehold og klassing, er periodisert over tre og fem år. Slik periodisering ble første gang foretatt i 2014. Dette gjøres for å gi et mer rettvisende bilde av vedlikeholdskostnadene per år.

Kostnader 2019 mot 2018

Kostnader, utdrag 2019 2018
Fellesutgifter 10 846 168 10 017 960
Lønnskostnader 60 944 214 52 945 464
Bunkers 20 360 144 20 162 297
Vedlikehold 10 899 392 5 073 158
Sum utdrag 103 039 918 88 198 979

Resultat

Resultatregnskapet for 2019 viser et driftsresultat på 46 470 287 kroner, og et resultat før skattekostnad på 34 498 477 kroner.

Skattekostnaden på ordinært resultat er 7 381 850 kroner, noe som gir et årsresultat på 27 116 627 kroner.

Nøkkeltall fra regnskapet 2019 mot 2018

Nøkkeltall 2019 2018
Driftsinntekter 181 647 044 167 504 488
Driftsresultat 46 470 287 45 725 124
Finansresultat -11 971 810 -10 328 176
Ord.res. før skattekostnad 34 498 477 35 396 948
Skattekostnad -7 381 850 -7 538 297
Årsresultat 27 116 627 27 858 651

Utbytte og disponering av overskudd

Av årets resultat på 27 116 627 kroner foreslås det at 10 000 000 kroner avsettes som utbytte til aksjonærene, og at 3 989 170 kroner ytes som konsernbidrag. Resterende 13 127 457 kroner overføres til annen egenkapital.

Egenkapital

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen 40 123 685 kroner. Utover det som framkommer i regnskapet, har selskapet betydelige merverdier i kvoter og fartøy. Styret vurderer egenkapitalen som forsvarlig.

Selskapets stilling

Etter styrets mening, gir det fremlagte resultatregnskapet med balanse og noter et riktig uttrykk for selskapets stilling og drift ved beretningsårets utgang.

Utsikter for 2020

Selskapet budsjetterer med overskudd også for 2020, og vil fortsatt ha fokus på effektiv og sikker drift.

I 2020 har selskapet igjen fått kontrakt med Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, til sammen 84 toktdøgn.

Risiko

Den vesentligste risikoen rundt selskapets drift, er begrensninger i lov og forskrifter som kommer i løpet av året. Andre risikoer er hvorvidt man klarer å fiske opp kvotene grunnet driftsavbrudd og endrede pris- og markedsforhold – inkludert styrket kronekurs, økende oljepriser og kostnadsnivå.

Så langt i 2020 har markedssituasjonen for hvitfisk vært positiv med prisoppgang for både torsk og hyse, sammenliknet med snittet for 2019, men fallende etter Q1 grunnet usikkerhet rundt Covid-19. En svekket kronekurs har hjulpet på i det usikre markedet i Q2, men en styrking av kronekursen kan resultere i ytterligere reduserte priser i andre halvår.

Oljeprisen internasjonalt har falt betydelig ned mot et «historisk» bunnivå. Det forventes ikke en sterk økning av oljeprisen utover i 2020 men dersom slik skjer vil selskapets bunkerskostnader øke utover dagens nivå. Dette tas det høyde for i budsjettene for 2020.

Med totale langsiktige lån på 344 750 000 kroner, løper selskapet også en risiko knyttet til renteøkninger. Norges Bank har satt ned styringsrenten til 0 % i 2020. Det er ikke signalisert at denne skal heves i 2. halvår.

Det er ingen signaler som tyder på at selskapet vil bli sterkt påvirket av andre
risikoforhold i dette inntektsåret.

Likviditet

Resultatene så langt i 2020 har vært som forventet. Styret anser likviditetssituasjonen i selskapet som forsvarlig i forhold til dagens drift og inntjening. Total likviditetsbeholdning per 31.12.2019 var på 34 386 206 kroner. Selskapet er innvilget en kassekreditt på 15 000 000 kroner som er ubenyttet per 31.12.2019.

Ved utgangen av beretningsåret er arbeidskapitalen negativ med 1 653 433 kroner. I selskapets lånebetingelser (covenant) er det satt som krav at arbeidskapitalen inkludert disponibel ramme på trekkfasilitet, skal være positiv. Bankens covenant er ikke overholdt, men waiver fra bank er gitt.

Forskning og utvikling

Selskapet har bidratt med midler til forskning og utvikling gjennom avgift til salgslag, og prosjektet Velkommen om bord/Welcome on Board. Oppstarten av sistnevnte ble delvis finansiert gjennom Innovasjon Norge og senere videreført i et hovedprosjekt som var godkjent innenfor SkatteFUNN-ordningen både i 2017, 2018 og 2019. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2020.

Samfunnsansvar

Hermes AS baserer sin virksomhet på å høste av fiskeressurser i havet. Disse
naturressursene er gjennom Havressursloven definert som fellesskapets eiendom. Det påhviler derfor selskapet et særlig ansvar knyttet til et bærekraftig fiske med fokus på kvalitet, sikkerhet og miljø.

Samfunnsansvar favner mange områder. Som en del av dette, ønsker Hermes AS å føre verdier tilbake til samfunnet gjennom blant annet å bidra til å skape aktivitet langs kysten. Dette gjøres på flere områder, som økonomiske bidrag og tilstedeværelse på arrangementer som Sørøyrocken på Finnmarkskysten og Liv i Loppa i Bergsfjord, og som sponsor for basketlaget Tromsø Storm og idrettsforeningen Skarp.

Utdanning og rekruttering

Gjennom 2019 har Hermes AS hatt lærlinger og kadetter om bord. I tillegg har elever fra fiskerirelaterte utdanninger vært på utplassering om bord. Selskapet har et nært samarbeid med Opplæringskontoret for Maritime fag – Nord i Tromsø om lærlingplasser.

Selskapet var til stede med stand og bedriftspresentasjon på Maritim dag ved Ishavsbyen videregående skole og Maritim fagskole i Tromsø. Selskapet har også gjennom flere år hatt et forpliktende samarbeid med Ungt Entreprenørskap, og har i 2019 bidratt på deres samlinger med fiskerirelaterte caser og som jury og dommer ved fylkesmessen.

I starten av året hadde selskapet besøk av stortingsrepresentanter fra utdannings- og forskningskomiteen. Saker som her ble drøftet var lærlingordningen og maritim utdanning.

Hvert år arrangerer studenter ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved Universitetet i Tromsø konferansen «Håp i havet». Temaet i 2019 var «De endeløse mulighetene som finnes i de marine næringene». Hermes AS deltok i en film produsert av fakultetet, der tråleren «Hermes» og den 103 år gamle «Hermes II» var kulisser og sted for fortellinger om norsk fiskerihistorie.

Bærekraft

Fra Hermes AS sitt perspektiv, deles bærekraft i tre elementer; miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.

Økt forsøpling av havene er blitt et problem verden over. Også i 2019 har «Hermes» vært en del av miljødugnaden «Fishing for Litter» i regi av Miljødirektoratet, og bidratt til at 218 tonn søppel er plukket opp av havet og fraktet inn til avfallsbehandling på land.

Sporbarhet og dokumentasjon

Full sporbarhet fra fiskefelt til marked er helt nødvendig for å dokumentere et
bærekraftig fiskeri. På denne måten får man bekreftet at produktet er lovlig fisket, og at fangsten stammer fra bærekraftige bestander. Videre vil andre data om bærekraft, i form av miljøavtrykk, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft, kunne følge produktet. I prosjektet Velkommen om bord/Welcome on Board vil selskapets virksomhet bli enda enklere å følge, noe som igjen antas å ville bidra til en verdiøkning på våre produkter.

Samarbeid med offentlige etater

Fartøyet «Hermes» inngår i Havforskningsinstituttets (HI) referanseflåte. Denne flåten består av utvalgte norske fiskefartøyer. Disse bistår HI med innsamling av fiskeridata ved å levere inngående informasjon om enkeltfangster og generell fiskeriaktivitet, som HI benytter til bestandsberegninger og kvoteråd. Mannskapet om bord foretar prøvetaking av egen fangst, inkludert all bifangst, i henhold til bestemte prosedyrer som er nøyaktig lik de som benyttes på HI sine egne forskningsfartøy.

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse

Hermes AS har sterkt fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og helse på land og om bord, og det jobbes kontinuerlig med forebyggende tiltak på dette området.

I 2019 har selskapet hatt to hendelser som har resultert i sykemelding grunnet lette personskader. Øvrige sykemeldinger har sammenheng med forhold utenfor selskapet.

Selskapet hadde i 2019 sysselsatt totalt 54 årsverk og et gjennomsnittlig sykefravær på 10,1 % i landorganisasjonen (langtidsfravær) og 6,0 % om bord i fartøyet «Hermes».

Selskapet har implementerte ISM (International Safety Management) – en internasjonal norm for sikkerhetsstyring – både om bord i fartøyet og på rederikontoret. Rederiet anser det som vitalt at alle har en felles forståelse for ISM-arbeidet.

Ytre miljø

Det har ikke vært forurensning av det ytre miljø utover normale avgassutslipp fra ombordværende maskineri. Selskapet er, i tråd med sitt mål om en bærekraftig utvikling av fiskeriene, inne i en kontinuerlig prosess der det jobbes med energibesparelse, NOx– og CO2-reduksjon. Dette gjøres gjennom oppfølging og videreutvikling av interne prosesser og rutiner, og gjennom samarbeid med leverandører av monitoreringsutstyr, motor, gir og propell.

Likestillingssituasjonen

I 2019 har selskapet hatt to kvinnelige ansatte. Likestillingssituasjonen i selskapet og styret er derav ikke balansert, men vurderes dog akseptabel sammenlignet med normalen for bransjen.

Hermes deltok i 2019, som tidligere år, på flere utdanningsrelaterte messer og aktiviteter, som Ungt entreprenørskap og Håp i Havet. Ved aktivt å presentere fiskerienes mange ulike jobbmuligheter på disse arenaene, håper vi å kunne bidra til at også kvinner fatter interesse for og rekrutteres til næringen.

Det er ikke iverksatt ytterligere likestillingstiltak.

Tromsø
31. desember 2019

30. juni 2020