Årsregnskap

Resultatregnskap

DRIFT Note 2019 2018
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1, 2 178 646 604 158 659 735
Annen driftsinntekt 1, 2 3 000 440 8 844 752
Sum driftsinntekter 181 647 044 167 504 487
Driftskostnader
Fellesutgifter 1 10 846 168 10 017 960
Varekostnader 3 116 149 2 717 515
Lott og lønnskostnader 3 60 944 214 52 945 464
Avskrivning på skip, driftsmidler og strukturkvoter 4 17 145 341 16 922 491
Annen driftskostnad 3, 6, 17 43 124 885 39 175 934
Sum driftskostnader 135 176 757 121 779 363
DRIFTSRESULTAT   46 470 287 45 725 124
FINANS Note 2019 2018
Finansinntekter
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 90 327 43 585
Annen renteinntekt 260 780 198 305
Annen finansinntekt 77 171 27
Sum finansinntekter   428 278 241 917
Finanskostnader
Nedskr. av finansielle anleggsmidler 20 000 0
Annen rentekostnad 12 294 539 10 552 542
Annen finanskostnad 85 549 17 551
Sum finanskostnader   12 400 088 10 570 093
NETTO FINANSPOSTER   (11 971 810) (10 328 176)
Ordinært resultat før skattekostnad   34 498 477 35 396 948
Skattekostnad på ordinært resultat 7, 8, 9 7 381 850 7 538 297
Ordinært resultat   27 116 627 27 858 651
ÅRSRESULTAT   27 116 627 27 858 651
Overføringer
Avsatt til ordinært utbytte 10 10 000 000 17 000 000
Ytet konsernbidrag 10 3 989 170 3 037 527
Overføringer annen egenkapital 10 13 127 457 7 821 124
Sum overføringer   27 116 627 27 858 651

Balanse per 31.12.2019

EIENDELER Note 2019 2018
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner og strukturkvoter 4, 5, 11 359 657 272 367 937 619
Sum immaterielle eiendeler   359 657 272 367 937 619
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 888 546 948 999
Skip 4, 11 27 729 406 32 650 859
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 4, 11 7 001 248 5 735 889
Sum varige driftsmidler   35 619 200 39 335 747
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 0 30 000
Lån til foretak i samme konsern 6 0 3 600 000
Investeringer i aksjer og andeler 0 20 000
Andre fordringer 12 9 986 729 2 467 812
Sum finansielle anleggsmidler   9 986 729 6 117 812
Sum anleggsmidler   405 263 201 413 391 178
OMLØPSMIDLER Note 2019 2018
Varer 11, 13 15 146 703 3 959 216
Fordringer
Kundefordringer 11 500 045 13 771 110
Fordringer på konsernselskap 6 1 793 736 3 612 960
Andre kortsiktige fordringer 12 2 867 111 554 569
Sum fordringer   5 160 892 17 938 639
Bankinnskudd, kontanter o.l. 11, 14 34 386 206 18 139 717
Sum omløpsmidler   54 693 801 40 037 572
SUM EIENDELER   459 957 002 453 428 751

Balanse per 31.12.2019

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2019 2018
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 10, 15 2 115 400 2 115 400
Overkurs 10 15 003 542 15 003 542
Sum innskutt egenkapital   17 118 942 17 118 942
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 10 23 004 743 9 877 285
Sum opptjent egenkapital   23 004 743 9 877 285
Sum egenkapital 40 123 685 26 996 228
GJELD Note 2019 2018
LANGSIKTIG GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 7, 8 3 736 073 3 923 575
Sum avsetning for forpliktelser   3 736 073 3 923 575
Annen langsiktig gjeld    
Øvrig langsiktig gjeld 11 344 750 000 359 500 000
Sum annen langsiktig gjeld   344 750 000 359 500 000
Sum langsiktig gjeld   348 486 073 363 423 575
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 8 076 389 3 066 503
Betalbar skatt 8 5 908 519 8 809 577
Skyldig offentlige avgifter 15 260 559 12 992 875
Utbytte 10 000 000 17 000 000
Kortsiktig gjeld til konsernselskap 6 15 290 822 7 660 395
Annen kortsiktig gjeld 16 16 810 955 13 479 598
Sum kortsiktig gjeld   71 347 244 63 008 948
Sum gjeld   419 833 317 426 432 523
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   459 957 002 453 428 751

Tromsø
31. desember 2019

30. juni 2020