Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2019 2018
Resultat før skattekostnad 34 498 477 35 396 948
 – Periodens betalte skatter -8 809 577 -8 586 701
 + Ordinære avskrivninger 17 165 340 16 922 491
 -/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 0 576 667
 +/- Endring i varelager -11 187 487 6 476 434
 +/- Endring i kundefordringer 13 271 065 739 341
 +/- Endring i leverandørgjeld 5 009 886 -1 203 028
 +/- Periodisert klassing/vedlikehold 2 490 714 1 798 205
 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 686 150 -6 946 854
  = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   53 124 568 45 173 503
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
 + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 30 000 670 000
 – Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -5 148 448 -2 771 692
– Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler 0 -20 000
– Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -10 009 631 0
  = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   -15 128 079 -2 121 692
 
Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
– Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -14 750 000 -2 000 000
 +/- Netto endring utlån døtre 0 -3 600 000
– Utbetaling av utbytte -7 000 000 -25 000 000
  = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   -21 750 000 -30 600 000
  = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter   16 246 489 12 451 811
 + Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 18 139 717 5 687 906
  = Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 34 386 206 18 139 717